Deklaracja dostępności.
2020-10-23

                                                 Deklaracja dostępności.

 

Przedszkole Samorządowe Nr.1 w Humniskach jest zobowiązane do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z 04.IV.2019r. oraz Ustawy z 19.08.2020r.  i dostępności mobilnej podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr.1 w Humniskach – przedszkolehumniska.pl   Celem publikacji są informacje przydatne dla osób niepełnosprawnych .

Data publikacji strony internetowej – 2012-09-16

Status ze względu na zgodność ustawy.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej :

Treści niedostępne:

- zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem ustawy – brak opisu

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Jest możliwość powiększenia liter na stronie. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.                                                                                                             Deklaracja sporządzona na podstawie samooceny.  

        Data sporządzenia -2020-09-25

Administrator na bieżąco uzupełnia informacje i dokłada starań aby dane były zrozumiałe i formowane zgodnie z zasadami dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialna jest pani Elżbieta Sadowska , adres poczty elektronicznej  [email protected]     Kontaktować się również można dzwoniąc na numer telefonu przedszkola    13 43 463 23. Tą sama drogą można składać wniosek o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

Każdy ma prawo żądać:

- zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej

- aplikacji mobilnej

- udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu 

- opisanie zawartości zdjęć .

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby zgłaszającej

-wskazanie strony, której dotyczy żądanie

-wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej .

Rozpatrzenie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności  nie jest możliwe , powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztę lub droga elektroniczną na adres – przedszkolehumniska.pl  telefon – 134346323 . Przedszkole Samorządowe Nr.1 w Humniskach .

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Do budynku przedszkola prowadzą 2 bramki a następnie drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Szerokość drzwi  jest odpowiednia dla  wózków inwalidzkich brak jest natomiast pochylni podjazdowych .Budynek składa się z parteru oraz piętra. Brak jest windy jedynie poręcz z zabezpieczeniem . Korytarz na parterze  jest szeroki , sale oznakowane są numerami. Toalety nie są dostosowane dla niepełnosprawnych . Na parkingu przy przedszkolu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych . W przedszkolu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych jak również pętli indukcyjnej Dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym.

Brak możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu .

Brak dostępności mobilnej.

 

Nasi sponsorzy